Kodukord Katariina kirik

Ruumide kasutaja kohustub

 • Arvestama, et hoone on muinsuskaitselise väärtusega;
 • kasutama Katariina kiriku ruume (Vene tn 14a) heaperemehelikult, vastavalt nende sihtotstarbele; hoidma ruume, samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust, samuti kiriku esist platsi korras ja puhtana;
 • tagama ruumides oleva vara säilimise ja rikkumatuse;
 • kasutama kõiki energiakandjaid, sh vett, soojusenergiat ja elektrit kokkuhoidlikult;
 • teatama hoones tekkinud riketest või avariiohtlikest olukordadest kohe hoone haldajale, püüdes ise samal ajal rakendada võimalikke abinõusid võimalike kahjude minimaliseerimiseks;
 • täitma üldkohustuslikke eeskirjade, sh tuleohutuse ja heakorra nõudeid;
 • sulgema ja korralikult lukustama lahkumisel kõik hoone välisuksed ja aknad;
 • pidama silmas puitkonstruktsioonide ja puidust ning muust kergesti süttivast materjalist inventari suurt osakaalu kirikuhoone interjööris ja sellest tulenevalt vältima lahtise tule (nt tõrvikud ja küünlad) kasutamist kiriku ruumides;
 • esitama enne üritust kooskõlastamiseks Hopneri Maja projektijuhile lavaplaani, kui soovitakse mööblit või inventari ruumis teisiti paigutada või kinnitada;
 • tagama, et ruumides ei suitsetata ega kasutata alkohoolseid ega narkootilisi/psühhotroopseid aineid;
 • arvestama ja kinni pidama punktis 3 nimetatud keeldudest;
 • teavitama esimesel võimalusel Hopneri Maja sündmuse kokkulepitud punktides toimunud muudatustest (vahetuvad esinejad, kellaajad jne) aadressil info@hopnerimaja.eu või informeerides muudatustest Hopneri Maja poolt määratud projektijuhti;
 • sündmus loetakse lõppenuks, kui kõik sündmusel osalenud isikud (v.a. Hopneri Maja töötajad) on ruumidest lahkunud. Ületatud aja tasu arvestatakse täistundides vastavalt sõlmitud lepingule või kehtivale hinnakirjale;
 • kiriku kasutajatel pole õigust parkida Katariina kiriku esisel platsil.

 

Ruumide kasutajal on õigus

 •  Kasutada sündmuse läbiviimiseks kaasa toodud tehnikat ja muud inventari;
 •  kasutada sündmuse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid (heli- ja valgustehnika jms) informeerides sellest eelnevalt Hopneri Maja.

 

Ruumide kasutajal on keelatud

 • Tekitada kella 23.00-st kuni kella 08.00-ni ja nädalavahetusel kuni kella 10.00-ni müra, mis häirib piirkonna elanikke või lähedalasuvaid asutusi, audio- ja videoseadmete valju hääle, installatsioonitöödega jm;
 • lubada Katariina kiriku ruumidesse kõrvalisi/üritusega mitteseotud  isikuid;
 • keelatud on kasutada Katariina kiriku külgrõdusid (lubatud erikokkuleppel näit. näitlejatel, valgustajatel seoses etendusega);
 • üürnikul on ilma Hopneri Maja nõusolekuta keelatud Katariina kirikus filmida, salvestada telesaateid jms;
 • üürnikul pole õigust siseneda kloostri ristikäikudesse kui selleks pole eelnevat Rooma Katoliku kiriku nõusolekut ja luba.

 

Ruumis ei ole lubatud eelnevalt kokkuleppimata

 • Tõsta ümber mööblit, inventari ja kujunduselemente;
 • kasutada ilma põrandakaitsmeteta mööblit ja transpordivahendeid ning teipi, mis võivad kahjustada ruumi või selles sisalduvat inventari.
 • Hopneri Maja projektijuhil on õigus sissetoodavat inventari kontrollida ja keelata selle kasutamist juhul, kui ilmneb vastuolu mõne ülaltoodud punktiga.
 • Pärast sündmuse lõppu vaatavad Hopneri Maja projektijuht või sündmuse vastutav isik toimumiskoha üle, et veenduda selle korrasolekus ja kinnitavad seda oma allkirjaga.                                           
Liitu meie uudiskirjaga
Ole esimene, kes kuuleb eksklusiivsetest sündmustest ja eripakkumistest.
© 2024 Kesklinna Vaba Aja Keskus. Kõik õigused kaitstud.